BÀI TOÁN
Hiển thị con trỏ chuột trong chế độ đồ hoạ 640x480, 16 màu.

CHƯƠNG TRÌNH MẪU
Mã:
.Model small
.Stack
.Data
.Code
Begin:
        Mov ax,@Data
        Mov ds,ax

        ; Đưa về chế độ đồ hoạ (Hàm 00h ngắt 10h)
        Mov ah,0    ; Đặt kiểu màn hình 
        Mov al,12h   ; Chế độ 640x480, 16 màu
        Int 10h      

        ; Khởi động chuột (Hàm 00h ngắt 33h)
        Mov ax,0h  
        Int 33h

        ; Hiển thị chuột (Hàm 01h ngắt 33h)
        Mov ax,01h
        Int 33h

        ;Đọcmột ký tự (Hàm 01h ngắt 21h)
        Mov ah,01h
        Int 21h

        ; Che giấu con trỏ chuột
        Mov ax,02h
        Int 33h

        ;Đưa về chế độ văn bản 80:25 (Hàm 00h ngắt 10h)
        Mov ah,0
        Mov al,3
        Int 10h

        ;Thoát khỏi chương trình trở về Dos (Hàm 4ch ngắt 21h)
        Mov ah,4ch
        Int 21h
End Begin