THUẬT GIẢI SUY DIỄN TIẾN


MÔ TẢ
R: là tập các luật dẫn.
G: là tập các giả thiết.
K: là tập kết luận.

CODE MẪU VỀ THUẬT GIẢI SUY DIỄN TIẾN BẰNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH HÌNH THỨC MATHEMATICA 5.1
Mã:
(*SUY DIEN TIEN*)
Clear[R, G, K, i, n];
R = Input["Nhap vao tap luat dan"];
G = Input["Nhap tap gia thiet"];
K = Input["Nhap tap ket luan"];
i = 1;
n = Length[R];
Print["Tap quan he R = ", R];
Print["So quan he n = ", n];
Print["Tap gia thiet G = ", G];
Print["Tap ket luan K = ", K];
While[i ≤ n && Intersection[G, K] != K,
  	If[Intersection[G, R[[i, 1]]] == R[[i, 1]],
   		Print["+ Chon (R,G,", i, ")"];
   		G = Union[G, R[[i, 2]]];
   		Print[" => Gt = ", G]
   		,
   		Print["+ Khong chon (R,G,", i, ")"];
   	];
  	i++;
  ];
If[Intersection[G, K] != K, Print["==> K sai"], Print["==> K dung"]];
VÍ DỤ
Cho R ={
(1)a,b->c,
(2)a,c->d,
(3)a,d->e}
G = {a,b}
K = {e}
Khi đó ta nhập liệu như sau:
R ={{{a,b},{c}},{{a,c},{d}},{{a,d},{e}}}
G = {a,b}
K = {e}