QUẢN LÝ THƯ VIỆN

Tác giả: Lê Văn Hoàng - Trần Ngọc Thịnh

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 1
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 2
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 3
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 7
1.1 Lý do chọn đề tài: 7
1.2 Phạm vi đề tài 7
1.2.1 Xử lý 7
1.2.2 Giao diện 7
1.2.3 Ngôn ngữ 7
1.2.4 Về bảo mật 7
1.2.5 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 8
CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU NGÔN NGỮ 9
2.1 Giới thiệu về ASP.NET 9
2.2 Sự khác biệt giữa ASP và ASP.Net 9
2.3 Khái quát về ngôn ngữ C# 24
2.4 ADO.NET 27
2.4.1 ADO.Net là gì 27
2.2.2 Namespace System.Data 28
2.2.3 Kết nối cơ sở dữ liệu 28
CHƯƠNG 3: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG 31
3.1 Giới thiệu: 31
3.2 Thủ tục mượn sách 31
3.3 Trích qui định thư viện ĐHCL 31
3.4 Bảng chức năng 32
3.5 Khung quy định 33
3.6 Bảng nghiệp vụ 34
CHƯƠNG 4: XÁC ĐỊNH YÊU CẦU 36
4.1. Tính năng hệ thống 37
4.1.1 Cập nhật 37
4.1.2 Tìm kiếm 44
4.1.3 Đăng kí mượn sách 46
4.1.4 Xử lý vi phạm và lập hoá đơn: 47
4.1.5 Thống kê 47
CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 49
5.1 Mô hình thực thể kết hợp (Entity Relationship diagram): 49
5.1.1 Danh sách các thực thể 50
5.1.2 Mô tả chi tiết các thực thể 50
5.2 Lược đồ quan hệ 55
5.3 Ràng buộc toàn vẹn 56
5.3.1 Ràng buộc miền giá trị 56
5.3.2 Ràng buộc liên thuộc tính 57
5.3.3 Ràng buộc liên thuộc tính liên quan hệ 58
5.3.4 Các ràng buộc khác 58
5.4 Mô hình vật lý 61
5.4.1 Danh sách các bảng 62
5.4.2 Mô tả chi tiết bảng 62
5.5 Lược đồ cơ sở dữ liệu 66
5.6 Mô hình DFD 67
CHƯƠNG 6: CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG 69
6.1 Sơ đồ website 69
6.2 Chức năng dành cho người sử dụng 70
6.2.1 Màn hình đăng nhập của độc giả 70
6.2.2 Màn hình xem sách theo chủ đề 70
6.2.3 Màn hình tìm kiếm sách 71
6.2.4 Màn hình xem chi tiết sách 72
6.2.5 Màn hình đăng kí mượn sách 73
6.3 Chức năng dành cho người quản trị 75
6.3.1 Màn hình đăng kí thành viên 75
6.3.2 Màn hình đăng nhập của người quản lý 77
6.3.3 Màn hình lập lượt mượn cho độc giả (mượn sách) 77
6.3.4 Màn hình trả sách 79
6.3.5 Màn hình gia hạn cho độc giả. 81
6.3.6 Màn hình lập hoá đơn cho độc giả. 83
6.3.7 Màn hình thống kê. 84
6.3.8 Màn hình thêm sách mới. 87
CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN 88
7.1. Tổng quan kết quả đạt được 88
7.2. Hạn chế của đề tài 88
7.3. Dự kiến mở rộng trong tương lai 89
DOWNLOAD