Chu kỳ I: H He --> h0a héo

Chu kỳ II: Li Be B C N O E Ne --> LI BỂ Bà Cằn Nhằn Ông Em Ngăn

Chu kỳ 3: Na Mg Al Si P S Cl Ar --> NÀng ManG Áo Sang Phố Sửa Cho Anh.

Nhóm IA(trừ hiđrô): Li Na K Rb Cs Fs --> Lính Nào Không Rượu Cà Phê

Nhóm IIA:Be Mg Ca Sr Ba Ra --> Bé Mang Cá Sang bà Rán :Hoặc :Bẻ Miệng cá Sấu Bấm Răng

Nhóm IIIA:
B (Ba)

Al (anh lấy)

Ga (gà)

In (in tiếng anh ngĩa là tr0ng)

Tl (tủ lạnh)

Nhóm IVA:C Si Ge Sn Pb --> Cô Sinh 'Gọi em' 'Sang nhậu' 'Phở bò'

Nhóm VA:N P Á Sb Bi --> Ni Cô Phàm tục Ắt Sầu Bi

Nhóm VIA S Se Te Po --> Ông Say Xỉn Té Bò

Nhóm VIIA: F C Br I At --> Phải Chi Bé Iu Anh

Nhóm VIIIA:He Ne Ar Kr Xe Rn --> Hằng Nga Ăn Khúc Xương Rỗng

Các bạn nhớ ghép lại rùi đọc cho dễ nhớ nha ! VD: Nhóm IIA: Bẻ Miệng cá Sấu Bấm Răng

Chúc các bạn học tốt !

Nguồn : Lamsao.vn