Phần mềm quản lý đội viên - hà đỗ thanh nam & phạm thúy kiều

1. Đặt vấn đề
phương pháp phân tích theo kiểu truyền thống hay còn gọi là phương pháp hướng cấu trúc được sử dụng để phân tích các mô hình csdl. đặc trưng của phương pháp này là phân chia chương trình chính thành nhiều chương trình con, mỗi chương trình con sẽ thực hiện một công việc xác định.
Trong phương pháp truyền thống, phần mềm được thiết kế dựa trên một trong hai hướng là hướng dữ liệu và hướng hành động.
- về hướng dữ liệu: Xây dựng phần mềm dựa trên việc phân rã phần mềm theo các chức năng cần đáp ứng và dữ liệu cho các chức năng đó. Cách tiếp cận hướng dữ liệu sẽ giúp cho những người phát triển hệ thống dễ dàng xây dựng ngân hàng dữ liệu.
- cách tiếp cận hướng hành động lại tập trung phân tích hệ phần mềm dựa trên các hoạt động thực thi các chức năng của phần mềm đó.
Cách thức thực hiện của phương pháp truyền thống là phương pháp thiết kế từ trên xuống (top-down). Phương pháp này tiến hành phân rã bài toán thành các bài toán nhỏ hơn, rồi tiếp tục phân rã các bài toán con cho đến khi nhận được các bài toán có thể cài đặt được ngay sử dụng các hàm của ngôn ngữ lập trình hướng cấu trúc.
Phương pháp truyền thống có ưu điểm là tư duy phân tích thiết kế rõ ràng, chương trình sáng sủa dễ hiểu.
2. Công cụ lập trình
2.1 ngôn ngữ lập trình c#
sơ lược về microsoft visual studio 2008
microsoft visual studio 2008 là môi trường phát triển tích hợp chính (integrated development environment (ide) được phát triển từ microsoft. Nó bao gồm các ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ như visual basic, visual c#, visual c++..... đây là một loại phần mềm máy tính có công dụng giúp đỡ các lập trình viên trong việc phát triển phần mềm.
Các môi trường phát triển hợp nhất thường bao gồm:
- một trình soạn thảo mã (source code editor): Dùng để viết mã.
- trình biên dịch (compiler) và / hoặc trình thông dịch (interpreter).
- công cụ xây dựng tự động: Khi sử dụng sẽ biên dịch (hoặc thông dịch) mã nguồn, thực hiện liên kết (linking), và có thể chạy chương trình một cách tự động.
- trình gỡ lỗi (debugger): Hỗ trợ dò tìm lỗi.
- ngoài ra, còn có thể bao gồm hệ thống quản lí phiên bản và các công cụ nhằm đơn giản hóa công việc xây dựng giao diện người dùng đồ họa (gui).
2.2 hệ quản trị csdl sql server 2005
hệ quản trị csdl là một hệ thống quản lý csdl quan hệ ( rdbms ), csdl quan hệ là cơ sở dữ liệu bên trong nó được tổ chức thành các bảng chứa dữ liệu cùng chủ đề với nhau. đây là một trong những mô hình dữ liệu thông dụng nhất hiện nay.
Sql server 2005 là một hệ quản trị csdl được phát triển bởi microsoft, nó tối ưu hơn nhiều so với hệ thống csdl quan hệ, chúng phát triển dựa trên nhiều ấn bản persional, enterprise, desktop engine, standard developer... Và được tối ưu chạy trên môi trường csdl rất lớn lên đến hàng tera byte có thể phục vụ lên đến hàng ngàn user.
Sql server 2005 kết hợp được nhiều các server khác nhau như microsoft internet information server ( iis ), e – commerce server, proxy server..... Do đó nó ngày càng mạnh mẽ trong việc ứng dụng để phát triển các hệ thống phần mềm.
3. Các quy định quản lý đội viên trong chi đội
các quy định về quản lý đội viên trong các chi đội của trường th thới bình a đều căn cứ theo các quyết định sau:
- căn cứ nghị định số 75/2006/nđ-cp ngày 02 tháng 8 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giáo dục.
- quyết định số 36 / qđ-th tba ngày 15 tháng 9 năm 2006 kế hoạch năm học của liên đội trường th thới bình a.
download