Em mới tìm hiểu đôi chút về php, đang tìm hiểu về code đăng nhập, có code đăng nhập sau sử dụng cookie, post lên đây mong các thầy cô và các bạn góp ý giúp em:

file login.htm
Mã:
<html>
<head>
	<title>Đăng Nhập</title>
</head>
<body>
	<form method="POST" action="login.php">
		Username: <input type="text" name="user" size=30><br>
		Password: <input type="password" name="pass" size=30><br>
		<INPUT TYPE="Submit" VALUE="Login"> <INPUT TYPE="Reset" VALUE="Reset">  
	</form>
</body>
</html>
file login.php
Mã:
<?php 
$admin_user = "admin"; //tên đăng nhập
$admin_pass = "admin"; //mật khẩu đăng nhập
$user = $_POST["user"];
$pass = $_POST["pass"];
if($user == $admin_user AND $pass == $admin_pass){
	Setcookie("username","$user", time()+360);
    header("location: admin.php");
}
else
{
    echo("Sai tên đăng nhập hay mật khẩu");
}
?>
file admin.php
Mã:
<?php
if($_COOKIE["username"]=='admin'){
     echo("Xin chào admin! bạn đã đăng nhập thành công!");
}
else{
	echo("Quyền hạn của bạn không đủ để vào khu vực này!");
}
?>
----- Hết -------