KIỂM TRA NGUYÊN TỐ


ĐỊNH NGHĨA
Một số được gọi là số nguyên tố nếu nó chỉ chia hết cho 1 và chính nó.
THUẬT TOÁN
Kiểm tra số n tố hay không. Ta lấy n chia lần lượt cho i=2,3,...,sqrt(n) nếu tồn tại một số i sao cho n%i==0 thì n không phải là nguyên tố, ngược lại n là số nguyên tố.
CHƯƠNG TRÌNH MẪU CÀI ĐẶT BẰNG VÒNG LẶP FOR
Mã:
#include "conio.h"
#include "stdio.h"
#include "math.h"

void main(){
  clrscr();
  unsigned int n,t;
  char ch = 1;
  printf("Nhap vao n = ");
  scanf("%d",&n);
  t = sqrt(n);
  for(int i = 2; i<=t; i++)
    if(n%i==0)
      ch = 0;
  if(ch)
    printf("%d la so nguyen to.",n);
  else
    printf("%d khong la so nguyen to.",n);
  getch();