Tìm mọi đường đi

Mô tả bài toán:
Tìm mọi đường đi giữa hai cặp đỉnh trên đồ thị vô hướng G.
Yêu cầu chức năng của chương trình:
- Dữ liệu bài toán được nhập động từ đồ thị đến cặp đỉnh cần tìm kiếm đường đi.
- Mô phỏng cách tìm mọi đường đi giữa hai cặp đỉnh trên đồ thị vô hướng G.
- Vẽ đồ thị lên giao diện đồ hoạ.
Yêu cầu ngôn ngữ và hướng dẫn thuật toán:
- Ngôn ngữ C Sharp trong Visual Studio 2008 hoặc 2010.
- Sử dụng thuật toán duyệt theo chiều rộng hoặc chiều sâu tìm mọi đường đi giữa hai cặp đỉnh.