Cây bao trùm tối tiểu


Mô tả bài toán:
Tìm cây bao trùm tối tiểu cho đồ thị vô hướng G.
Yêu cầu chức năng của chương trình:
- Dữ liệu bài toán được nhập động
- Mô phỏng cách tìm đường cây bao trùm tối tiểu cho đồ thị vô hướng G. Bằng thuật toán Prim và thuật toán Kruskal.
- Vẽ đồ thị G và cây bao trùm lên giao diện đồ hoạ
Yêu cầu ngôn ngữ và hướng dẫn thuật toán:
- Ngôn ngữ C Sharp trong Visual Studio 2008 hoặc 2010.
- Sử dụng thuật toán Prim và Kruskal tìm cây bao trùm tối tiểu.