Tính tích n số

Viết chương trình nhập vào n số nguyên dương, n nhập từ bàn phím. Tính tích n số nguyên vừa nhập và xuất kết quả ra màn hình.
Mã:
#include "conio.h"
#include "stdio.h"

void main(){
  clrscr();
  unsigned int n,x,P;
  printf("Nhap vao n = ");
  scanf("%d",&n);
  P = 1;
  int i = 1;
  while(i<=n)
  {
    printf("Nhap phan tu %d = ",i);
    scanf("%d",&x);
    if(x%3==0)
      P*= x;
    i++;
  }
  if(P != 1)
    printf("P = %d",P);
  else
    printf("P = 0");
  getch();
}