Tìm đường đi ngắn nhất

Mô tả bài toán:
Tìm đường đi ngắn nhất giữa hai cặp đỉnh trên đồ thị vô hướng G = <V,E>.
Yêu cầu chức năng của chương trình:
- Dữ liệu bài toán được nhập động từ đồ thị đến cặp đỉnh cần tìm kiếm đường đi ngắn nhât.
- Mô phỏng cách tìm đường đi ngắn nhất giữa hai cặp đỉnh trên đồ thị vô hướng G.
- Vẽ đồ thị lên giao diện đồ hoạ.
Yêu cầu ngôn ngữ và hướng dẫn thuật toán:
- Ngôn ngữ C Sharp trong Visual Studio 2008 hoặc 2010.
- Sử dụng thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất giữa hai cặp đỉnh.