NỘI DUNG ÔN TẬP


1. Danh sách đơn.
2. Danh sách kép.
3. Lập trình đệ quy.
4. Tích phân: công thức hình thang, Simpson...
5. Tìm nghiệm gần đúng.
6. Đa thức nội suy.
7. Đồ thị.


Download: Đề mẫu 1!
Download: Đề thi CNTT k8 ĐHCL