Quản lý lương của nhân viên viễn thông Tam Bình


Mô tả bài toán:
Viễn Thông Tam Bình cần quản lý lương của nhân viên với các thông tin sau:
- Thông tin phòng ban gồm: mã phòng ban, tên phòng ban được lưu trữ trong danh sách PHONG BAN.
- Thông tin nhân viên gồm: mã số nhân viên, họ và tên, giới tính, ngày sinh, mã phòng ban và hệ số lương được lưu trữ trong danh sách NHAN VIEN.
- Thông tin lương của nhân viên gồm: mã nhân viên, mã phòng ban, hệ số phụ cấp chức vụ được lưu trữ trong danh sách LUONG.
Yêu cầu chức năng:
- Cập nhật được các phòng bang, nhân viên, lương.
- Thống kê lương theo phòng ban.
- Tìm kiếm nhân viên theo phòng ban, họ tên…
- Tính lương nhân viên biết rằng lương = (hệ sộ lương + hệ số phụ cấp chức vụ)*730,000.
Yêu cầu ngôn ngữ và cấu trúc dữ liệu lưu trữ ngoài:
- Ngôn ngữ: C Sharp trong Visual Studio 2008 hoặc 2010 kết hợp với công nghệ Linq to SQL để lập trình theo dạng cấu trúc.
- Cấu trúc dữ liệu lưu trữ ngoài: tập tin kiểu có cấu trúc hoặc tập tin có cấu trúc của SQL Server 2005 hoặc 2008.