Mô phỏng bảng băm đóng và bảng băm mở

Mô tả bài toán:
Cài đặt mô phỏng bảng băm đóng và bảng băm mở.
Yêu cầu chức năng của chương trình:
- Mô phỏng các các lưu trữ dữ liệu của bảng băm đóng lên giao diện đồ hoạ.
- Mô phỏng các các lưu trữ dữ liệu của bảng băm mở lên giao diện đồ hoạ.
Yêu cầu ngôn ngữ và hướng dẫn thuật toán:
- Ngôn ngữ C Sharp trong Visual Studio 2008 hoặc 2010.
- Sử dụng các chiến lượt băm đóng, băm mở và sử dụng cấu trúc dữ liệu lưu trữ ngoài để mô phỏng các thực hiện của thuật toán.