Mô phỏng các phép toán trên tập hợp

Mô tả bài toán:
Cài đặt một số thuật toán trên tập hợp.
Yêu cầu chức năng của chương trình:
- Mô phỏng các thuật toán cài đặt tập hợp theo vecto bit lên giao diện đồ hoạ.
- Mô phỏng các thuật toán cài đặt tập hợp theo danh sách liên kết lên giao diện đồ hoạ.
Yêu cầu ngôn ngữ và hướng dẫn cài đặt:
- Ngôn ngữ C Sharp trong Visual Studio 2008 hoặc 2010.
- Cài đặt các thuật toán theo cấu trúc mảng hoặc theo dạng trừu tượng trên ngôn ngữ C#.
[/font]