Cây đỏ đen


Mô tả bài toán: Cài đặt các thuật toán trên cây đỏ đen.
Yêu cầu chức năng của chương trình:
- Thêm một nút vào cây đỏ đen.
- Xoá một nút khỏi cây đỏ đen.
- Duyệt cây (tiền tố, trung tố, hậu tố)
- Đếm số nút đỏ và đen.
- Đếm số nút trên cây.
- Xác định chiều cao và độ sâu của cây.
- Vẽ cây đỏ đen lên giao diện đồ hoạ.
Yêu cầu ngôn ngữ:
- Ngôn ngữ C Sharp trong Visual Studio 2008 hoặc 2010.
Hướng dẫn thuật toán: Sử dụng các thuật toán trên cây đỏ đen.
[/font]