Từ điển

Mô tả bài toán:
Cài đặt từ điển Anh – Việt. Chương trình cho phép tra cứu theo từ khoá bằng tiếng Anh hoặc bằng tiếng Việt.
Yêu cầu chức năng của chương trình:
- Cập nhật (thêm/xoá/sửa) từ vựng cho từ điển.
- Tra cứu từ vựng theo ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Việt.
Yêu cầu ngôn ngữ và cấu trúc dữ liệu lưu trữ ngoài:
- Ngôn ngữ C: Sharp trong Visual Studio 2008 hoặc 2010 kết hợp với công nghệ Linq to SQL để lập trình theo dạng cấu trúc.
- Cấu trúc dữ liệu lưu trữ ngoài: tập tin kiểu có cấu trúc hoặc tập tin có cấu trúc của SQL Server 2005 hoặc 2008.
Hướng dẫn thuật toán:
Sử dụng bảng băm đóng hoặc bảng băm mở để cài đặt từ điển.
[/font]