Cây cân bằng AVL

Mô tả bài toán: cài đặt các thuật toán trên cây cân bằng AVL.
Yêu cầu chức năng của chương trình:
- Xác định chỉ số cân bằng của một nút.
- Thêm một phần tử vào cây AVL.
- Huỷ một phần tử trên cây AVL.
- Cân bằng lại 1 cây vừa mất cân bằng.
- Duyệt cây (tiền tố, trung tố, hậu tố)
- Đếm số nút lá.
- Đếm số nút trên cây.
- Duyệt theo mức trên cây.
- Xác định chiều cao và độ sâu của cây.
- Vẽ cây tổng quát lên giao diện đồ hoạ.
Yêu cầu ngôn ngữ:
- Ngôn ngữ C Sharp trong Visual Studio 2008 hoặc 2010.
Hướng dẫn thuật toán:
sử dụng các thuật toán trên cây nhị phân và các thuật toán riêng cho cây AVL.
[/font]