Trò chơi “Đấu trường 100"

Mô tả bài toán:
Trong chương trình trò chơi “Đấu trường 100” cho phép người chơi chọn từng chủ đề và chọn mức độ khó dễ của câu hỏi tương ứng với chủ đề được chọn máy tính chọn ngẫu nhiên một câu hỏi và câu hỏi đã không được trùng với các lần chơi trước đó.
Thông qua mô tả trên, thông tin của dữ liệu có thể lưu trữ như sau:
- Thông tin chủ đề gồm có: mã chủ đề, tên chủ đề.
- Thông tin của câu hỏi: mã câu hỏi, mã chủ đề, độ khó dễ, nội dung câu hỏi, 4 đáp án và đáp án đúng, câu hỏi đã cho thi (kiểu boolean).
Yêu cầu chức năng của chương trình:
- Cho phép cập nhật (thêm, xoá, sửa) dữ liệu của bài toán.
- Cho người chơi đến khi trả lời không đúng thì dừng cuộc chơi (có thể mở rộng thêm cho 100 người không chơi chính).
Yêu cầu ngôn ngữ và cấu trúc dữ liệu lưu trữ ngoài:
- Ngôn ngữ: C Sharp trong Visual Studio 2008 hoặc 2010 kết hợp với công nghệ Linq to SQL để lập trình theo dạng cấu trúc.
- Cấu trúc dữ liệu lưu trữ ngoài: tập tin kiểu có cấu trúc hoặc tập tin có cấu trúc của SQL Server 2005 hoặc 2008.
[/font]