Cây tổng quát

Mô tả bài toán: cài đặt các thuật toán trên cây tổng quát.
Yêu cầu chức năng của chương trình:
- Nhập dữ liệu bài toán và đưa dữ liệu vào cây theo dạng mảng.
- Thêm, xoá một nút bất kỳ.
- Duyệt cây (tiền tố, trung tố, hậu tố)
- Đếm số nút lá.
- Đếm số nút trên cây.
- Tổng các nhãn của nút và nhãn của nút lá trên cây.
- Duyệt theo mức trên cây.
- Xác định chiều cao và độ sâu của cây.
- Tổ tiên chung gần nhất của hai nút trên cây.
- Vẽ cây tổng quát lên giao diện đồ hoạ.
Yêu cầu ngôn ngữ và cấu trúc dữ liệu lưu trữ ngoài:
- Ngôn ngữ C: Sharp trong Visual Studio 2008 hoặc 2010 kết hợp với công nghệ Linq to SQL để lập trình theo dạng cấu trúc.
- Cấu trúc dữ liệu lưu trữ ngoài: tập tin kiểu có cấu trúc hoặc tập tin có cấu trúc của SQL Server 2005 hoặc 2008.
Hướng dẫn thuật toán: sử dụng các thuật toán trên cây tổng quát cài đặt bằng mảng.
[/font]