Cây tìm kiếm nhị phân

Mô tả bài toán: cài đặt cây tìm kiếm nhị phân.
Yêu cầu chức năng của chương trình:
- Nhập dữ liệu bài toán và đưa dữ liệu vào cây tìm kiếm.
- Thêm, xoá một nút bất kỳ.
- Duyệt cây (tiền tố, trung tố, hậu tố)
- Đếm số nút lá.
- Đếm số nút trên cây.
- Tổng các nhãn của nút và nhãn của nút lá trên cây.
- Xác định chiều cao của cây.
- Vẽ cây tìm kiếm lên giao diện đồ hoạ.
Yêu cầu ngôn ngữ:
- Ngôn ngữ C Sharp trong Visual Studio 2008 hoặc 2010.
Hướng dẫn thuật toán: sử dụng các thuật toán trên cây tìm kiếm nhị phân.
[/font]