Ký pháp nghịch đảo Ba Lan

Mô tả bài toán: Tính giá trị của biểu thức toán học.
Yêu cầu chức năng của chương trình:
- Duyệt cây biểu thức (tiền tố, trung tố, hậu tố)
- Tính toán biểu thức toán học.
- Vẽ cây biểu thức tương ứng với biểu thức toán học lên giao diện đồ hoạ.
- Minh hoạ cách tính toán trên cây.
Yêu cầu ngôn ngữ và hướng dẫn thuật toán:
- Ngôn ngữ: C Sharp trong Visual Studio 2008 hoặc 2010 kết hợp với thư viện đồ hoạ.
- Hướng dẫn thuật toán: sử dụng ký pháp nghịch đảo Ba Lan để tính toán giá trị của biểu thức và thuật toán vẽ cây mô phỏng.
[/font]