Quản lý nhân viên trường Đại học Cửu Long

Mô tả bài toán:
Trường ĐH Cửu Long cần quản lý nhân viên với các thông tin quản lý như sau:
- Thông tin phòng ban gồm: mã phòng ban và tên phòng ban.
- Thông tin chức vụ gồm: mã chức vụ và tên chức vụ.
- Thông tin nhân viên gồm: mã số nhân viên, mã phòng ban, mã chức vụ, họ và tên, chứng minh nhân dân, địa chỉ, quê quán.
- Thông tin lương gồm: mã nhân viên, hệ số lương và phụ cấp.
Yêu cầu chức năng:
- Cập nhật được các phòng bang, chức vụ, nhân viên, lương.
- Thống kê nhân viên theo phòng ban, chức vụ.
- Thống kê lương theo phòng ban.
- Tìm kiếm nhân viên theo phòng ban, chức vụ, họ tên…
Yêu cầu ngôn ngữ và cấu trúc dữ liệu lưu trữ ngoài:
- Ngôn ngữ: C Sharp trong Visual Studio 2008 hoặc 2010 kết hợp với công nghệ Linq to SQL
- Cấu trúc dữ liệu lưu trữ ngoài: tập tin kiểu có cấu trúc hoặc tập tin có cấu trúc của SQL Server 2005 hoặc 2008.
[/font]