TỔNG CÁC PHẦN TỬ CÓ GIÁ TRỊ CHẴN TRONG N SỐ

BÀI TOÁN
Viết chương trình nhập vào n số nguyên từ bàn phím. Tính tổng các số chẵn vừa nhập và xuất kết quả ra màn hình
CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO
Mã:
#include "conio.h"
#include "stdio.h"
#include "math.h"

void main(){
	clrscr();
	unsigned int n,x,S;
	printf("Nhap vao n = ");
	scanf("%d",&n);
	S = 0;
	for(int i = 0; i<n; i++)
	{
		printf("Nhap phan tu %d = ",i);
		scanf("%d",&x);
		if(x%2==0)
			S+= x;
	}
	printf("S = %d",S);
	getch();
}