Tính S(x,n) = x +x^2+x^3+...+x^n

BÀI TOÁN
Viết chương trình tính S(x,n) = x +x^2+x^3+...+x^n với x, n được nhập từ bàn phím.
CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO
Mã:
#include "conio.h"
#include "stdio.h"

float Power(float x, unsigned int n) {
  float temp = 1;
  for(int i = 0; i<n; i++)
    temp*= x;
  return temp;
}
double Sum(float x, unsigned int n) {
  double temp = 0;
  for(int i = 1; i<=n; i++)
    temp+= Power(x,i);
  return temp;
}
void main(){
  clrscr();
  unsigned int n;
  float x;
  printf("Nhap vao n = ");
  scanf("%d",&n);
  printf("Nhap vao x = ");
  scanf("%f",&x);
  printf("S = %.2f",Sum(x,n));
  getch();
}