Tính S(n) = sqrt(2+sqrt(2+sqrt(2+...+sqrt(2+sqrt(2)))))

BÀI TOÁN
Viết chương trình tính S(n) = sqrt(2+sqrt(2+sqrt(2+...+sqrt(2+sqrt(2))))) lấy căn n lần. Với n được nhập từ bàn phím
CHƯƠNG TRÌNH MẪU
Mã:
#include "conio.h"
#include "stdio.h"
#include "math.h"

void main(){
  clrscr();
  int n;
  float S = 0;
  printf("Nhap vao n = ");
  scanf("%d",&n);
  for(int i=0; i<n; i++)
    S = sqrt(2+S);
  printf("Ket qua: %.38f",S);
  getch();
}