I. Khái niệm,phân loại mạch điện tử
1. Khái niệm
Mạch điện tử là mạch điện mắc phối hợp giữa các linh kiện điện tử để thực hiện một chức năng nào đó trong kĩ thuật điện tử
2.Phân loại
a)Theo chức năng và nhiệm vụ
Mạch khuếch đại
Mạch tạo sóng hình sin
Mạch tạo xung
Mạch nguồn chỉnh lưu lọc và ổn áp
b)Theo phương thức gia công và xử lý tín hiệu
Mạch kỹ thuật tương tự
Mạch kỹ thuật số
II. Chỉnh lưu và nguồn một chiều
1. Chỉnh lưu
Mạch chỉnh lưu dùng điôt để đổi dòng xoay chiều thành dòng một chiều
a) Mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ.

Mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ chỉ cho dòng điện nửa chu kỳ dương đi qua

b) Mạch chỉnh lưu toàn kỳ

Nửa chu kỳ + dòng điện đi qua Đ1 qua R về giữa biến áp
Nửa chu kỳ âm dòng điện đi từ + qua Đ2 qua R về giữa biến áp
Như vậy dòng qua R là dòng một chiều
c) Mạch chỉnh lưu cầu

Nửa chu kỳ + dòng diện đi qua Đ1 qua R qua Đ3 về -
Nửa chu kỳ - dòng điện đi từ + qua Đ2 qua R qua Đ4 về cực –
Như vậy dòng điện qua R luôn đi từ trên xuống dưới nên điện áp ra là một chiều
2. Nguồn một chiều

1.Biến áp nguồn
2.Mạch chỉnh lưu
3.Mạch lọc nguồn
4.Mạch ổn áp
5.Mạch bảo vệ
Mạch nguồn thực tế
1.Biến áp hạ áp từ 220v xuống còn 6-24v tùy theo yêu cầu của từng máy
2.Mạch chỉnh lưu cầu dùng các điôt để đổi nguồn xoay chiều thành một chiều
3.Mạch lọc dùng tụ điện và cuộn cảm có trị số lớn để san bằng độ gợn sóng
4.Mạch ổn áp dùng IC để ổn định điện áp ra