1. Nội dung và qui trình thực hành
Bước 1
Quan sát nhận biết các loại linh kiện
- Điốt tiếp điểm vỏ thủy tinh màu đỏ
- Điốt ổn áp có ghi trị số ổn áp
- Điốt tiếp mặt vỏ sắt hoặc nhựa có 2 điện cực
- Tirixto và triac có 3 điện cực
Bước 2
Chuẩn bị đồng hồ đo
Đồng hồ đo để ở thang đo x100
Bước 3
Đo điện trở thuận và điện trở ngược
Điện trở thuận khoảng vài chục ôm
Điện trở ngược khoảng vài trăm kΩ
a. Chọn ra 2 loại điôt sau đó thực hiện đo điện trở thuận và điện trở ngược
b. Chọn ra tirixto sau đó lần lược đo điện trở thuận và điện trở ngược trong 2 trường hợpUGK = 0 và UGK > 0: Đối với tirixto khi đo phải có nguồn điện và đo khi UGK= 0 và khi UGK > 0
c. Chọn ra triac và đo trong 2 trường hợp
Cực G để hở
Cực G nối với A2
Đo triăc khi G để hở và khi G nối với A2
Trong hai trường hợp này chú ý đấu đúng chiều nguồn điện.

2. Tổng kết đánh giá kết quả thực hành
Mẫu báo cáo
ĐIÔT,TIRIXTO,TRIAC
Họ và tên………….
Lớp ……………….
Tìm hiểu và kiểm tra điôt

Các loại điot
Trị số điện trở thuận
Trị số điện trở ngược
Nhận xét
Điôt tiếp điểmĐiôt tiếp mặt
Tìm hiểu và kiểm tra tranzito

UGK
Trị số điện trở thuận
Trị số điện trở ngược
Nhận xét
Khi UGK = 0Khi UGK > 0
Tìm hiểu và kiểm tra triac


UG

Trị số điện trở thuận giữa A1 và A2
Trị số điện trở ngược giữa A1 và A2

Nhận xét
Khi cực G hở
Khi cực G nối với A2