THỰC HÀNH CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
1. Các kiến thức liên quan
Qui ước về vòng màu và cách ghi trị số điện trở

2. Nội dung và qui trình thực hành
Bước 1
Quan sát nhận biết các linh kiện
Bước 2
Chọn ra 5 linh kiện đọc trị số đo bằng đồng hồ vạn năng và điền vào bảng 1
Bước 3
Chọn ra 3 cuộn cảm khác loại điền vào bảng 2
Bước 4
Chọn ra 1 tụ điện có cực tính và 1 tụ điện không có cực tính và ghi các số
liệu vào bảng 3
3. Tổng kết đánh giá kết quả thực hành
4. Mẫu báo cáo
CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TRỞ TỤ ĐIỆN CUỘN CẢM
HỌ VÀ TÊN…………….
LỚP …………………
Tìm hiểu về điện trở
STT
Vạch màu trên thân điện trở
Trị số đọc
Trị số đo
Nhận xét
1
2
3
4
5
Tìm hiểu về cuộn cảm
STT
Loại cuộn cảm
Kí hiệu và vật liệu lõi
Nhận xét
123Tìm hiểu về tụ điện
STT
Loại tụ điện
Số liệu kỹ thuật ghi trên tụ
Giải thích số liệu
1
Tụ không có cực tính


2
Tụ có cực tính