1. Nội dung và qui trình thực hành
Bước 1
Quan sát nhận biết và phân loại các loại tanzito NPN – PNP cao tần, âm tần, công suất nhỏ và lớn
Bước 2
Chuẩn bị đồng hồ đo
Đồng hồ đo để ở thang đo x100 chập hai que đo và chỉnh cho kim chỉ 0Ω
Bước 3
Xác định loại tranzito, tốt xấu,và phân biệt các cứcau đó ghi vào mẫu báo cáo
2. Tổng kết đánh giá kết quả thực hành.
Mẫu báo cáo
TRANZITO
Họ và tên …………..
Lớp …………………


Loại tranzito


Kí hiệu tranzito
Trị số điện trở B-E (Ω)
Trị số điện trở B-C (Ω)


Nhận xét
Que đỏ ở B
Que đen ở B
Que đỏ ở B
Que đen ở B
Tranzito

PNP
A……..

B……..

Tranzito

NPN
C……..

D……..