Link liên kết
Đề thi:
http://edu.go.vn/pages/thu-vien-de-t...1584650638.doc

Đáp án:
http://edu.go.vn/pages/thu-vien-de-t...1585710744.doc