Tính S(n) = 1 * 2 * 3 * ... * n

BÀI TOÁN
Viết chương trình tính S(n) = 1 * 2 * 3 * ... * n với n được nhập từ bàn phím.
CHƯƠNG TRÌNH MẪU
Mã:
#include "conio.h"
#include "stdio.h"

unsigned int S(unsigned int n) {
  unsigned int temp = 1;
  for(int i = 1; i<=n; i++)
    temp = temp * i;
  return temp;
}

void main(){
  clrscr();
  unsigned int n;
  printf("Nhap vao n = ");
  scanf("%d",&n);
  printf("S = %d",S(n));
  getch();
}