Tìm kiếm nhị phân trên danh sách có thứ tự giảm.
PHP Code:
BinarySearch[L_x_i_j_] := Module[{Mid},
          
Mid Ceiling[(j)/2];
          If[
i ≤ j,
            If[
L[[Mid]] == x,
                    Return[
True];
                    ,
                    If[
L[[Mid]] < x,
                        Return[
BinarySearch[LxiMid 1]];
                        ,
                        Return[
BinarySearch[LxMid 1j]];
                    ];
                ];
            ,
            Return[
False];    
        ];
];