Chuyển n đĩa từ cột 1 sang cột 2 lấy cột 3 làm trung gian. Thứ tự các đĩa được sắp xếp từ nhỏ đến lớn (cái lớn nắm phía dưới).

PHP Code:
(*Bai toan thap Ha Noi*)
Move[n_a_b_] := If[== 1
      
,
      Print[
a"-->"b]
      ,
      
Move[1ab];
      
Move[1ab];
      
Move[1bb];
];
Input[];
Print[
"Chuyen "n" dia tu  a sang b"];
Move[n12];