Bài tập 4.1. Trong mặt phẳng cho 3 điểm A, B, C được sinh ra ngẫu nhiên. Hãy vẽ tam giác ABC, 3 đường trung bình và tam giác qua 3 điểm trung bình của đoạn thẳng AB, BC, CA.