Bài tập 4.2. Vẽ đường hoa hồng với phương trình r = a(1 + Sin[]) với a được nhập từ bàn phím.