Bài tập 4.3. Vẽ đường hoa hồng với phương trình r = a Sin[n ] với a, n được nhập từ bàn phím.