Bài tập 4.4. Vẽ mặt cầu .
PHP Code:
ParametricPlot3D[{2Cos[Sin[],2  Sin[Sin[],2 Cos[]},{,-Pi,Pi},{,-Pi,Pi}];