Bài tập 1. Tạo ma trận A với các phần tử được sinh ra ngẫu nhiên trong khoảng và n được nhập từ bàn phím. Hãy thực hiện các yêu cầu sau:
a. Tính định thức ma trận A.
b. Chuyển vị ma trận A.
c. Tạo ma trận B là ma trận đường chéo chính với các phần tử đường chéo chính được lấy trong ma trận A.
d. Tổng các phần tử trong ma trận A.
e. Tổng các phần tử nguyên tố trong ma trận A.
f. Thêm 1 dòng vào ma trận A.
g. Xóa 1 dòng khỏi ma trận A.
h. Liệt kê các phần tử xuất hiện trên tất cả các dòng.
i. Đếm trong ma trận A có bao nhiêu phần tử mang giá trị khác nhau.
j. Sắp xếp ma trận A tăng dần theo từng dòng.