Bài tập 3. Tạo danh sách L gồm n số nguyên được phát sinh ngẫu nhiên trong khoảng với n được nhập từ bàn phím.
Thực hiện các yêu cầu sau:
a. Đếm số phần tử chẵn và dương trong danh sách L.
b. Tính tích các phần tử lẻ trong danh sách L.
c. Tạo ra danh sách L1 là các phần tử nguyên tố có trong danh sách L.
d. Tìm bội chung nhỏ nhất của các phần tử trong danh sách L.
e. Xóa tất cả các phần tử lẻ trong danh sách L.