Bài tập 4. Tạo ma trận tam giác dưới với các phần tử của tam giác dưới được sinh ra ngẫu nhiên trong khoảng và n được nhập từ bàn phím. Hãy thực hiện các yêu cầu sau:
a. Tính định thức của ma trận A.
b. Sử dụng thuật toán Crout phân rã ma trận A = L.U với L là ma trận tam giác dưới, U là ma trận tam giác trên.
c. Tính tổng các phần tử trong ma trận A.
d. Tạo ra danh sách L với các phần tử là số nguyên tố được lấy trong ma trận A.
e. Tạo danh sách B gồm n phần tử được phát sinh ngẫu nhiên trong khoảng và giải hệ phương trình tuyến tính AX = B.