Bài tập 6. Tạo danh sách L gồm n số nguyên lẻ được phát sinh ngẫu nhiên trong khoảng với n được nhập từ bàn phím.
Thực hiện các yêu cầu sau:
a. Tìm phần tử dương nhỏ nhất trong danh sách L nếu không có phần tử dương thì kết quả tìm kiếm trả về giá trị 0.
b. Tính tích các phần tử dương trong danh sách L.
c. Tìm ước chung lớn nhất của các phần tử trong danh sách L.
d. Sắp xếp danh sách L theo thứ tự giảm dần.
e. Xóa tất cả các phần tử nguyên tố trong danh sách L