Bài tập 7. Tạo ma trận với các phần tử là các số nguyên tố được sinh ra ngẫu nhiên trong khoảng và n được nhập từ bàn phím. Hãy thực hiện các yêu cầu sau:
a. Tính tổng các phần tử trên đường chéo phụ của ma trận A.
b. Sắp xếp các phần tử tăng dần theo dòng của ma trận A sử dụng thuật toán Bubble Sort.
c. Tìm phần tử có giá trị lớn nhất trên ma trận.
d. Tìm phần tử xuất hiện nhiều lần nhất trên ma trận.