Bài tập 8. Tạo danh sách L gồm n số lẻ được phát sinh ngẫu nhiên trong khoảng với n được nhập từ bàn phím. Thực hiện các yêu cầu sau:
a. Tính tổng bình phương n phần tử trong danh sách.
b. Tổng các phần tử nằm ở trị trí chẵn trong danh sách.
c. Tìm phần tử lớn nhất trong danh sách.
d. Tạo danh sách K từ danh sách L gồm những số không phải là số nguyên tố.
e. Tính tổng tất cả các phần tử lớn hơn 20 và nhỏ hơn 50.
f. Sử dụng thuật toán Insertion Sort sắp xếp danh sách L theo thứ tự tăng dần.
g. Liệt kê các phần tử xuất hiện ít lần nhất trong danh sách L.
h. Tìm ước chung lớn nhất của n phần tử trong danh sách.
i. Tách đôi danh sách L ra làm 2 danh sách L1 và L2.
j. Liệt kê tất cả các phần tử nằm trong cả hai danh sách L1 và L2.