Bài tập 11. Tạo danh sách L gồm n số nguyên được phát sinh ngẫu nhiên trong khoảng với n được nhập từ bàn phím. Thực hiện các yêu cầu sau:
a. In ra phần tử đầu, giữa và cuối của danh sách.
b. Tìm phần tử nhỏ nhất trong danh sách.
c. Tạo danh sách L1 gồm những số nguyên tố trong danh sách.
d. Tính tổng tất cả các phần tử trong danh sách.
e. Tính tổng các số nguyên tố trong danh sách.
f. Sử dụng thuật toán Bubble Sort sắp xếp danh sách theo thứ tự giảm dần.
g. Thêm 1 phần tử vào trong danh sách L sao cho danh sách L vẫn giảm dần.
h. Xóa 1 phần tử bất kỳ trong danh sách.
i. Viết module tìm kiếm nhị phân cho danh sách có thứ tự L.
j. Liệt kê các phần tử xuất hiện nhiều lần nhất trong danh sách.