Bài tập 14. Tạo ma trận với các phần tử là số nguyên tố được sinh ra ngẫu nhiên trong khoảng và n được nhập từ bàn phím. Hãy thực hiện các yêu cầu sau:
a. Tính tổng các phần tử nằm trên đường chéo chính.
b. Tính tổng các phần tử nằm dưới đường chéo chính.
c. Tạo ra danh sách L với n phần tử là tổng của n dòng trong ma trận A.
d. Tính hạn của ma trận A.
e. Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận A nếu có.
f. Tạo ma trận B là ma trận đường chéo phụ với các phần tử đường chéo phụ được lấy trong ma trận A.
g. Liệt kê các phần tử xuất hiện trên tất cả các cột.
h. Tách ma trận A thành hai ma trận tam giác trên và tam giác dưới.
i. Tạo danh sách B là các phần tử lẻ trong ma trận A.
j. Sắp xếp ma trận A tăng dần theo từng cột.