Bài tập 21. Tạo danh sách L gồm n số nguyên tố được phát sinh ngẫu nhiên trong khoảng với n được nhập từ bàn phím.
Thực hiện các yêu cầu sau:
a. In các phần tử đầu giữa cuối danh sách.
b. Tính tích các phần tử trong danh sách L.
c. Liệt kê tất cả các phần tử xuất hiện nhiều hơn 1 lần trong danh sách L.
L = {13,17,2,7,11,3,13,7,23}  13,7
d. Tạo ma trận đường chéo chính A với các phần tử trên đường chéo chính là các phần tử trong danh sách L.