Bài tập 22. Tạo ma trận với các phần tử được sinh ra ngẫu nhiên trong khoảng và n được nhập từ bàn phím. Hãy thực hiện các yêu cầu sau:
a. Tính tổng các phần tử chẵn trên ma trận.
b. Đếm số phần tử lẻ trên ma trận.
c. Tìm phần tử có giá trị lớn nhất trên ma trận.
d. Sắp xếp các phần tử trên ma trận A tăng dần theo từng dòng và từng cột.
e. Tạo ra danh sách L với các phần tử được lấy trong ma trận với điều kiện các phần tử này chỉ xuất hiện 1 lần.