Bài tập 24. Tạo danh sách L gồm n số nguyên chẵn được phát sinh ngẫu nhiên trong khoảng với n được nhập từ bàn phím.
Thực hiện các yêu cầu sau:
a. Tìm phần tử nhỏ nhất và lớn nhất trong danh sách.
b. Tính tổng các phần tử dương trong danh sách.
c. Tách danh sách L thành hai danh sách L1 bao gồm các số dương và L2 bao gồm các số âm trong danh sách L.
d. Tạo ma trận đường chéo phụ với các phần tử trên đường chéo phụ là các phần tử trong danh sách L.