Bài tập 25. Tạo ma trận A với các phần tử là các số lẻ được sinh ra ngẫu nhiên trong khoảng và n được nhập từ bàn phím. Hãy thực hiện các yêu cầu sau:
a. Tính tổng các phần tử mang giá trị âm trên ma trận.
b. Đếm số phần tử là số nguyên tố trên ma trận.
c. Tính tích các phần tử nằm trên đường chéo chính của ma trận.
d. Tạo ra danh sách L với các phần tử được lấy trong ma trận với điều kiện các phần tử này lớn hơn -10 và nhỏ hơn 20.